Политика за поверителност

Използвайки услугите на prognoza.info, Вие споделяте определена информация. Декларацията за поверителност цели да Ви информира какви данни събираме и за какво служат те.

Данни събирани от prognoza.info

Нашият сървър записва информация за всички потребители на сайта, като тази информация съдържа: IP адрес, Браузър който използвате, Операционна система, Време и продължителност на посещенията.

Използване на информацията

Данните се събират са единствено с цел да подобрим предоставяните от нас услуги, за да могат посетителите да бъдат максимално удоволетворени и ежедневно се стремим да предлагаме по-качествено съдържание.

Разкриване пред трети страни

Ние не продаваме, търгуваме или по друг начин трансферираме вашата лична идентификационна информация към външни страни. Това не включва доверените трети страни, които ни помагат в администрирането на нашия сайт, при условие, че страните са съгласни да пазят тази информация в пълна конфиденциалност. Изключения правят случаите, в които се касае за предотвратяване на незаконни действия.

Защита на информацията

В системата ни са имплементирани различни защитни мерки, за да бъде вашата лична информация защитена.

Съгласие

Използвайки нашият сайт, Вие се съгласявате с нашата политика за поверителност.